Mr. Keshab Raj Shrestha, MBA

  • Email :keshab@bhagyodayacollege.edu.np / keshabraj022@gmail.com
  • Lecturer :Business Environment & Strategic Management Email: