Mr. Baudha Raj Niraula

  • Designation :Campus Chief
  • Email :baudharaj@gmail.com/ baudha@bhagyodayacollge.edu.np